Verkoopsvoorwaarden voor Geoteam

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23/02/2024.

Geoteam, gevestigd aan Voetvolkstraat 4, 1502 Lembeek (Halle), België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact info:
Voetvolkstraat 4
1502 Lembeek (Halle), België
Tel. +32 475 276 430
info@geoteam.be.be

BTW BE 0894.070.279

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website ‘Mycitygame’ van Gevago bv, met maatschappelijke zetel te Voetvolkstraat 4, 1502 Lembeek België, BTW BE 0894.070.279, (hierna ‘Geoteam’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Geoteam moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Geoteam aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief Belgische BTW verplicht door de Klant te dragen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle aangekochte spelcodes worden door Geoteam elektronisch verzonden via e-mail, ophalen ter plaatse of versturen via post is niet mogelijk.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Geoteam niet. Geoteam is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Geoteam is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de aangeboden spellen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@geoteam.be.

Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Geoteam. Geoteam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar ‘afrekenen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant zijn gegevens mee te delen en de bestelling te controleren. De bevestiging en levering gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. De Klant accepteert de Algemene voorwaarden (dit document), de privacy policy en de verkoop wordt gesloten.

Daarna kiest de klant ‘betalen’ en kiest zijn betaalwijze.

Geoteam is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de betaling geaccepteerd werd, zal het systeem een e-mail sturen met de bevestiging alsook de benodigde gegevens en documentatie betreffende het aangekochte spel in de bijlage. De Klant dient zeker zijn/haar spamfolder te bekijken indien de e-mail niet meteen blijkt toegekomen te zijn. De spelcode blijft 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde spelformats en gebruikte Apps blijven steeds de exclusieve eigendom van Geoteam. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden zoals medespelers op het eigendomsvoorbehoud van Geoteam te wijzen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Geoteam.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan Geoteam via info@geoteam.be een ondubbelzinnige verklaring  op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Geoteam betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht NIET uitoefenen:

  • Nadat de spelcode werd gebruikt.
  • Wanneer de Klant op zijn gewenste speeldatum niet wenst of in staat is om te spelen. Gezien er geen concrete speeldatum gebonden is aan de spelcode, kan men steeds op een andere datum spelen. Vb. slecht weer of ziekte.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant de bevestiging e-mail met aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke bevestiging e-mail te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op problemen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik voornamelijk op de Klant zijn/haar eigen smartphones waarvan Geoteam niet de configuratie of toestand kent.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Geoteam is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 276 430, via e-mail op info@geoteam.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Geoteam om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

E-mail adressen die via de spel App door de spelers vrijwillig ingegeven worden (deze zijn niet noodzakelijk voor het spelen van het spel zelf) kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Elke geadresseerde kan zich ten allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrieven .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Geoteam, info@geoteam.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Geoteam, info@geoteam.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Geoteam houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@geoteam.be.

 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid van de koper en zijn medespelers bij het spelen van het spel

De koper dient zijn/haar medespelers op de hoogte te stellen van de volgende verantwoordelijkheden:

  1. Respecteer ten alle tijde de verkeerscode en ga liefst met minstens 2 personen in een team zodat je elkaar en het verkeer in het oog kan houden. Let op voor voorbijgangers, fietsers, wagens, tram,…
  2. Hou je ogen op het verkeer en niet enkel op het scherm van je smartphone.
  3. Toon respectvol gedrag t.o.v. andere voorbijgangers die vaak niet meteen weten wat je aan het doen bent. (niet roepen, schreeuwen, lopen, duwen,…)
  4. Zorg niet voor verwarring bij derden door je teveel in te leven in het spel of je spelkarakter. Let op je taalgebruik: zonder de context te kennen, kan dit voor anderen vreemd overkomen. Krijg je er een vraag over: stel hen gerust dat het een spel is!
  5. Een spel spelen, en dus de smartphone gebruiken, doe je enkel te voet. Zeker niet op elke andere vorm van vervoer. (auto, fiets, skates, steps…)
  6. De deelnemer en zijn medespelers zijn volledig verantwoordelijk voor alle daden die zij tijdens het spel stellen alsook voor alle schade door hen aan zichzelf of derden wordt veroorzaakt tijdens of in het kader van het spel. Geen enkele schade die zij bij zichzelf of bij anderen veroorzaken kan worden verhaald op Geoteam. Zo Geoteam door derden in rechte zou(den) worden aangesproken, verbinden de deelnemer en medespelers er zich toe om Geoteam hoofdelijk en ondeelbaar te vrijwaren.

Artikel 12: gezondheidstoestand en gedrag deelnemers

Het is ten strengste verboden het spel te spelen onder invloed van alcohol, geneesmiddelen, narcotica of bij medische problemen in de ruimste zin van het woord. Het is de deelnemer en de medespelers verboden om derden in verwarring te brengen of op enigerlei wijze de indruk te geven dat zij behoren tot politiediensten of andere functies. Elke deelnemer/medespeler moet beschikken over een persoonlijke ongevallenverzekering en gedekt zijn door een familiale verzekering.

Artikel 13: exoneratie door Geoteam van iedere aansprakelijkheid

Het spelen van het spel volgens de richtlijnen in de bijgevoegde handleiding geeft op geen enkele wijze aanleiding tot inbreuken op de burgerlijke  aansprakelijkheidsregels  van  art.  1382  e.v.  Oud B.W.  of  welke strafrechterlijke bepaling dan ook. Het  spel  is  geen competitie. De deelnemer en medespelers blijven uitsluitend aansprakelijk voor alle schade door hen aan derden veroorzaakt tijdens of in het kader van het spel, zonder dat zij Geoteam hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.  Hetzelfde geldt voor wat betreft de door de deelnemer of medespelers begane verkeersovertredingen en/of andere strafbare feiten. De  deelnemer en  medespelers  blijven  ook  uitsluitend  aansprakelijk  voor  alle  eigen  schade.  Geoteam kan  niet  aansprakelijk  worden gesteld. De  deelnemers en  medespelers  verzaken  aan  elke  aanspraak  in  rechte  lastens  Geoteam uit  hoofde  van  geleden  schade of  schade veroorzaakt aan derden.  Zo Geoteam door derden in rechte zou(den) worden aangesproken, verbinden de deelnemer en medespelers er zich toe om Geoteam hoofdelijk en ondeelbaar te vrijwaren. Indien er tijdens het event uitval is bij de Gsm-operator van de Klant, kan de eventuele schade niet verhaald worden op Geoteam.

Artikel 14 hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Alle deelnemers en medespelers zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verbintenissen die krachtens deze overeenkomst ten laste van de deelnemers werden gelegd. 

Artikel 15: gebruik gegevens van de spelers

De deelnemers en medespelers verklaren zich ermee akkoord dat zijn/haar positie tijdens het spel wordt gevolgd en kenbaar wordt gemaakt aan de andere spelers, doch enkel voor de doeleinden van het spel en enkel tijdens de duur van het spel. De deelnemers en medespelers verklaren er zich eveneens mee akkoord dat om promotieredenen de gemaakte foto’s, de weergave van hun spel, eventueel met inbegrip van de positie van de deelnemers, gedeeld mag worden aan derden via het web. De identiteit van de speler en zijn/haar medespelers zal evenwel niet worden meegedeeld aan derden.

Artikel 16: geschillenbeslechting

Indien de klant consument is, zal de bevoegde rechter worden aangeduid volgens de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het gerechtelijk wetboek. In de andere gevallen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Geoteam gevestigd is.

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.

 Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Geoteam. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de aankoop wilt herroepen.

Aan Geoteam:  info@Geoteam.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

× Hoe kan ik je helpen?